VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej e-booků, on-line kurzů, zboží a vzdělávacích akcí / konstelací.

 

Milí návštěvníci webových stránek www.evapitnerova.cz,

právě ses ocitl/a na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých e-booků (elektronických knih), on-line kurzů, zboží a nabídku vzdělávacích akci. Na webových stránkách www.evapitnerova.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) sis nejspíš už přečetl/a podrobnosti o tebou vybraném produktu nebo vzdělávací akci. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebuješ mít k dispozici před tím, než klikneš na objednávací tlačítko. Přečti si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváš i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

 

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej e-booků, on-line kurzů i zboží (obojí dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno i jen jako „produkty“) a objednávku workshopů, seminářů, vzdělávacích pobytů, konstelací (dále jen „vzdělávací akce“) přes webové rozhraní. VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci vzdělávacích akcí.

Samotný nákup produktů a objednávání vzdělávacích akcí a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a tebou jako Kupujícím. Poskytování vzdělávacích akcí probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi mnou jako Poskytovatelem a tebou jako Klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena tvou objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

 

Obsah VOP:

 

I. Základní údaje o mně    

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV. Jak je to s cenou produktů a vzdělávacích akcí jak se platí?

V. Jakým způsobem vám budou produkty a vzdělávací akce dodány?

VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem a jak s autorskými právy?

VII. Odstoupení od Smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrem

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ

  • Eva Pitnerová
  • IČ:   74331540
  • Sídlo:  Wolkerova 107, Čechy pod Kosířem
  • E-mail:   info@evapitnerova.cz
  • Telefon:   +420 604 566 610

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku

Nejsem plátce DPH

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací. ¨

 

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

 

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, se mnou uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Při koupi e-booků a on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). Jako Kupujícího v dalším textu označuji i klienta, který přes webové rozhraní objedná vzdělávací akci a uzavře se mnou Smlouvu o poskytování služeb.

I když předpokládám, že typickým Kupujícím, který si koupí produkty nebo objedná vzdělávací akci, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Kupující objednáváte produkty i vzdělávací akce přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: Na webovém rozhraní nalezneš podrobný popis nabízených e-booků, on-line kurzů a vzdělávacích akcí, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžeš očekávat.

Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů, kteří produkty pořídili před vámi. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový/rezervační formulář, kde jako Klient vyplníš své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), v případě objednávky vzdělávací akce vyberete konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena a vyberete způsob úhrady. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.

Před odesláním objednávky ti je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešleš kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní tě budu informovat e-mailem zaslaným na tvou elektronickou adresu. Dáte ti bude odeslaná zálohová faktura, kterou je potřeba uhradit.

Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na tvou elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. U vzdělávacích akcí je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacen poplatek (většinou jde o zaplacení celé částky) uvedené v popisu dané vzdělávací akce na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech tě mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty a vzdělávací akce přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

 

IV. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?

1. CENA PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: Na webovém rozhraní je uvedena i cena.

Nakupuješ-li ze Slovenska je ti připočítáno i DPH. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním e-booků, on-line kurzů a on-line vzdělávacích akcí nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U vzdělávacích akcí živých je na webovém rozhraní uvedeno, co cena zahrnuje (např. zda je součástí i občerstvení). U zboží je k jejich ceně připočítáváno dopravné a balné (viz podrobněji článek V. těchto VOP).

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu nebo vzdělávací akce v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna ti za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z tvé strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku ti v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním tvé objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna ti produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

- Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíš v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.

Při platbě, prosím, nezapomeň uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

5. SPLATNOST CENY: Cena je splatná do 7 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené na faktuře.  U vzdělávacích akcí musí být celá cena uhrazena nejpozději 14 dní před konáním vzdělávací akce, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak.

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. ¨

 

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY A VZDĚLÁVACÍ AKCE DODÁNY?

A. Dodací podmínky produktů:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k tvému uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíš po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů ti bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou ti jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

Při koupi zboží bude zakoupené zboží zasláno jako poštovní zásilka na adresu tebou uvedenou v objednávce.

 

Moje povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého sis při objednávce vybrali. Pokud bys bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě moje povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z tvé strany. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontroluj neporušenost obalu, a pokud zjistíš nedostatky, uplatni je ihned u přepravce a kontaktuj mě (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíš převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

2. DODACÍ LHŮTA. E-book a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Dodací lhůta u zboží je zpravidla maximálně 5 pracovních dní od připsání platby na můj bankovní účet, je-li zboží skladem. Pokud by zboží nebylo možné v této lhůtě dodat, budu tě kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžeš jak ty, tak já od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. U e-booků nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání. U zboží je účtováno poštovné a balné ve výši uvedené přímo na webovém rozhraní.

4. Pokud by bylo nutné z důvodů na tvé straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jsi povinnen/a mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že bys zásilku bezdůvodně odmítl/a převzít, mám nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mi z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.

 

B. Dodací a storno podmínky vzdělávacích akcí:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávajícím. Vyhrazuji si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na vzdělávací akci je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě se mnou a v případě, že je to vzhledem k obsahu vzdělávací akce přípustné a možné.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Ani není dovoleno šířit informace a osobní příběhy z konstelací. 

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Kupující je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Zakoupením místa na konstelačním semináři, kupující stvrzuje, že není v péči psychologů nebo psychiatrů.  Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším. Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním ručí za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.

5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na vzdělávací akci nenarušovat její průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Kupujícího ze vzdělávací akce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by vzdělávací akce (seminář, workshop, přednáška, konstelace) byla zrušena z důvodů na mé straně a ty jako Kupující jsi již cenu hradil/a, obdržíš do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle tvého výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude ti platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit.

V případě zrušení vzdělávací akce z tvé strany 15 dní předem, ti bude stržen storno poplatek 2500 Kč. Zrušíš-li účast  14 dní a méně před uskutečněním vzdělávací akce o peníze nepřijdeš, můžeš místo nabídnout kamarádce nebo se ti částka převede na nový termín, ale vrácena ti nebude. 
V případě zrušení konstelací z mé strany ti budou peníze v plné výši vráceny do 10 dnů zpět na účet. 

 

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM A AUTORSKÝMI PRÁVY?

1. Digitální obsah (e-book) zasílám pouze tobě, jako Kupujícímu, na tvou elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abys měl/a k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a word Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti tvého internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na tobě, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budeš věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhneš. Produkty nenahrazují osobní konzultaci.

Pokud je v popise produktu nebo vzdělávací akce uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem nebo splnění jiných podmínek účasti, ber prosím toto doporučení vážně.

 Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíš po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazuješ se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazuješ udržovat tvé údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení tvých povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna ti uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení tvých povinností týkajících se ochrany autorských práv.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

1. E-BOOKY  A ON-LINE KURZY: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máš jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u e-booků a on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit. Protože jsem si kvalitou e-booků jistá a současně si přeji, abys měl/a možnost si jej v klidu prostudovat, dávám všem Kupujícím možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 15 dnů od dodání e-booku (lhůta se počítá ode dne, kdy ti byly doručeny přístupové údaje do on-line kurzu).  Pokud se rozhodneš této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na info@evapitnerova.cz  nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I těchto VOP. Neplatí pro on-line Kurz Tarotu - Individuální on-line kurz Tarotu. Od obdržení přístupových kódu do členské sekce k on-line kurzu Tarotu zaniká možnost vrácení peněz zpět. 

 

Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který nalezneš zde.

V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. ZBOŽÍ: V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání zboží, pak jako Kupující podle § 1829 odst. 1 NOZ právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste zboží převzali, protože jde o Smlouvu uzavřenou distančním způsobem. V této 14 denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na info@evapitnerova.cz.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby.

Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který nalezneš zde.

V případě použití vzorového formuláře ti bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíš nijak odůvodňovat.

 

3. VZDĚLÁVACÍ AKCE: Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Prodávajícím toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí služeb – vzdělávacích akcí, pokud splňuje podmínku využití volného času Kupujícího i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti).

4. VÝKLAD KARET / CESTA KE KOŘENŮM - službu lze objednat pouze přes formulář. Po vyplnění ti bude odeslána faktura na tebou uvedený e-mail. Po připsání částky na můj účet ti bude odeslaný e-mail s instrukcemi jak se objednat včetně odkazu na rezervační formulář, kde si vybereš z uvedených volných termínů. Pokud z mé strany nebudu moci dodržet daný termín, nabídnu další nejbližší možné termíny. Pokud máš objednané balíčky, pokračujeme v již domluvených termínech a náhradní termín posuneme až za ně. Pokud se ti ve smluvený termín (v čase kdy má služba být uskutečněna) nebudu moci dovolat,  služba propadá a není možné náhrady fianční ani poskytnutí jiného/náhradního termínu.  Rozmyslíš-li si, že službu (nevztahuje se to na zakoupené balíčky) nechceš využít, ještě před ukutečněním máš možnost bezplatně odstoupit 15 dní před termínem a peníze ti budou v plné výši vráceny. Budeš-li chtít odstoupit méně jak 15 dní před uskutečněním služby, bude ti z částky stržen stornopoplatek v hodnotě 1000 u výkladu karet a u Cesty ke kořenům ve výši 1500Kč. 

5. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, resp. od využití garance vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za e-book, on-line kurz nebo zboží. Peníze ti vrátím stejným způsobem, jakým jsi je uhradil/a, leda bys souhlasil/a s jiným způsobem platby, se kterým by pro tebe nebyly spojeny další náklady.

6. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od tebe obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím ti ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

7. Jak ty jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

8. Je-li vám společně s produktem nebo vzdělávací akcí poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z tvé strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jsi povinný/á mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu nebo vzdělávací akce, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

 

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

3. Jako Prodávající ti odpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jsi-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jsi-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejsi-li spotřebitelem, odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Upozorňuji, že při srovnání dodaného obrázku může být drobný rozdíl v barevnosti dodaného produktu oproti barvě, jak se jeví na monitoru počítače, tabletu či mobilního telefonu, vzhledem k různému nastavení barevnosti monitorů. Taková drobná odchylka proto není důvodem pro reklamaci. S obrázky, i při vybalování zásilky, prosím, zacházejte opatrně, aby nedošlo k jejich prohnutí, protržení apod. Skladujte je mimo dosah zdrojů tepla a v suchém prostředí.

 

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máš právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžeš požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíš od Smlouvy anebo neuplatníš právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžeš požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžeš žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době anebo že by ti zjednání nápravy působilo značné obtíže. U e-booků a on-line kurzů vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud bys před převzetím produktu věděl/a, že produkt má vadu, anebo bys vadu sám/a způsobil/a. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžeš předem informovat i e-mailem. Pokud ti e-book nebo on-line kurz (resp. i přístupové údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontroluj nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenalezneš, uplatni reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace ti poskytnu písemné potvrzení. Pokud je na základě tvé objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce (tj. i České pošty), žádám tě o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako Kupující jsi oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmeš, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@evapitnerova.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento mi bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky mi dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

 

 

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese info@evapitnerova.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžeš obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. ZÁVĚREM

 

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem a najdeš ho tady>>

3. Vezmi, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 04.01.2023